Net Support School

Pre-Order

NetSupport School เป็น Software สำหรับ ควบคุมการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อควบคุมพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในชั้นเรียน ให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามแนวทางการสอน เพราะ Software Net Support School ได้ออกแบบมาเพื่อควบคุมการใช้งานต่างๆเช่น

 
 
Powered by MakeWebEasy.com